जापानमा नेपालीहरूले कसरी औषधी खरीद गर्छन्

तपाईं जापानमा किन बस्नुहुन्छ?

के तपाईं काम गर्दै हुनुहुन्छ?

अन्तर्राष्ट्रिय विवाह?

शरणार्थी आवेदन?

तपाइँको शारीरिक अवस्था कस्तो छ?

के तपाईं जापानी वा अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ?

यदि तपाईं जापानी वा अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्न भने, म अस्पतालमा जान सक्दैन।

तपाईं फार्मेसीमा औषधि पनि खरीद गर्न सक्नुहुन्न।

तपाईं जापानी फार्मेसियों मा एंटीबायोटिक्स, मधुमेह दबाइहरु, उच्च रक्तचाप दबाइहरु, एलर्जी, गर्भनिरोधक आदि नुस्खा दबाइहरु खरीद गर्न सक्दैन।

यो धेरै असुविधाजनक छ।

तर चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईं दर्ता औषधि इन्टरनेट पसलमा व्यक्तिगत आयातको रूपमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।

यद्यपि यदि जापानी बोल्न सक्दैन, तपाई औषधि किन्न सक्नुहुन्छ।

तपाईं स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पहिचान कार्ड (निवास प्रमाणपत्र), नुस्खा बिना पर्चे औषधि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।

यो व्यक्तिगत आयात हो भने दबाइहरूको खरिद गैरकानूनी छैन।

कृपया यसको प्रयोग गर्न निःशुल्क महसुस गर्नुहोस्।>>https://gaijin-seikatsu.co

Comment les Français achètent des médicaments au Japon

Pourquoi vis-tu au Japon?

Etes-vous étudiant dans une université japonaise?

Travaillez-vous dans une entreprise?

Mariage international?

Demande de statut de réfugié?(NANMIN)

Comment est votre condition physique?

Si vous ne parlez pas japonais ou anglais, je ne peux pas aller à l’hôpital.

Vous ne pouvez même pas acheter des médicaments à la pharmacie.

Vous ne pouvez pas acheter de médicaments d’ordonnance tels que des antibiotiques et des médicaments contre le diabète, des médicaments contre l’hypertension, des médicaments contre les allergies, des médicaments contraceptifs dans une pharmacie japonaise.

Mais ne t’inquiète pas. Chez GAIJIN – SEIKATSU vous pouvez acheter des médicaments sur ordonnance en tant qu’importation personnelle sur le net shop.

Vous pouvez acheter des médicaments même si vous ne parlez pas japonais.

Vous pouvez acheter des médicaments même si vous ne pouvez pas écrire en japonais.

Vous pouvez acheter des médicaments sur ordonnance sans carte d’assurance maladie, carte d’identité (certificat de résidence), prescription.

L’achat de médicaments n’est pas illégal s’il s’agit d’une importation personnelle.

Cliquez ici maintenant>>https://gaijin-seikatsu.com

Cara Indonesia membeli obat di Jepang

Kenapa kamu tinggal di Jepang?

Belajar di luar negeri atau bekerja?

Pernikahan internasional?

Aplikasi Pengungsi(NANMIN)?

Bagaimana kondisi fisikmu?

Bisakah kamu berbicara bahasa Jepang atau Inggris?

Jika Anda tidak bisa berbahasa Jepang atau Inggris, saya tidak bisa pergi ke rumah sakit.

Anda bahkan tidak dapat membeli obat di apotek.

Anda tidak dapat membeli obat resep seperti antibiotik, obat diabetes, obat hipertensi, alergi, kontrasepsi, dll di apotek Jepang.

Ini sangat merepotkan.

Namun jangan khawatir.

Di GAIJIN – SEIKATSU Anda dapat membeli obat resep sebagai barang impor pribadi di net shop.

Anda dapat membeli obat bahkan jika Anda tidak bisa berbahasa Jepang.

Anda dapat membeli obat bahkan jika Anda tidak bisa menulis bahasa Jepang.

Anda dapat membeli obat resep tanpa kartu asuransi kesehatan, kartu identitas (sertifikat tempat tinggal), resep.
Pembelian obat-obatan tidak ilegal jika itu adalah impor pribadi.

Silakan klik di sini segera>>https://gaijin-seikatsu.com

Cómo la gente de Perú, Bolivia, Argentina, países sudamericanos compra medicamentos en Japón

¿Por qué vives en Japón?

¿Estudiando?

¿Trabajas?

¿Matrimonio internacional?

¿Solicitud de Refugio?(NANMIN)

¿Cómo está tu condición física?

¿Puedes hablar japonés o inglés?

Si no puede hablar japonés o inglés, no puedo ir al hospital.

Ni siquiera puedes comprar medicamentos en la farmacia.

No puede comprar medicamentos recetados como antibióticos, diabéticos, medicamentos para la hipertensión, alergias, anticonceptivos, etc. en las farmacias japonesas.Es muy inconveniente.

Pero no te preocupes Puede comprar medicamentos con receta como importación personal en la tienda de Internet de GAIJIN – SEIKATSU.

Puede comprar medicamentos incluso si no puede hablar japonés.

Puede comprar medicamentos incluso si no puede escribir en japonés.

Puede comprar medicamentos recetados sin tarjeta de seguro de salud, tarjeta de identificación (certificado de residencia), receta. La compra de medicamentos no es ilegal si se trata de una importación personal.

Por favor, siéntete libre de usarlo.>>https://gaijin-seikatsu.com

Como os brasileiros compram remédios no Japão

Por que você mora no Japão? Estudar no exterior ou trabalhar? Casamento internacional? Aplicação de refugiados(NANMIN)?

Como está sua condição física?

Você pode falar japonês ou inglês?

Se você não consegue falar japonês ou inglês, não posso ir ao hospital.

Você não pode nem comprar remédios na farmácia.

Você não pode comprar medicamentos prescritos, como antibióticos, medicamentos para diabetes, medicamentos para hipertensão, alergias, contraceptivos, etc em farmácias japonesas.

Isso é muito inconveniente.

Mas não se preocupe. Você pode comprar medicamentos controlados como uma importação pessoal no pedido on-line da GAIJIN – SEIKATSU.

Você pode comprar remédios mesmo que não saiba falar japonês.

Você pode comprar remédios mesmo que não consiga escrever em japonês.

Você pode comprar medicamentos prescritos sem um cartão de seguro de saúde, cartão de identificação (certificado de residência), prescrição.

A compra de medicamentos não é ilegal se for uma importação pessoal.

Por favor, sinta-se livre para usá-lo.>>https://gaijin-seikatsu.com

Paano ang mga Pilipino bumili ng gamot sa Japan.

Bakit ka nakatira sa Japan?

Mag-aral sa ibang bansa o trabaho?

Internasyonal na kasal?

Application ng refugee(NANMIN)?

Paano ang iyong kalusugan?

Maaari kang magsalita ng wikang Hapon o Ingles?

Kung hindi ka makapagsalita ng wikang Hapon o Ingles, hindi ako makapunta sa ospital.

Hindi ka maaaring bumili ng mga gamot sa tindahan.

Hindi ka maaaring bumili ng mga gamot na reseta tulad ng mga antibiotics, mga gamot sa diyabetis, mga gamot sa hypertension, allergies, contraceptives atbp sa mga parmasya ng Hapon.Ito ay napaka-troubling.

Ngunit huwag mag-alala. Sa online shop GAIJIN – SEIKATSU, maaari kang bumili ng reseta gamot bilang personal na pag-import.

Maaari kang bumili ng gamot kahit na hindi ka makapagsalita ng wikang Hapon.

Maaari kang bumili ng gamot kahit na hindi ka makapagsulat ng Japanese.

Maaari kang bumili ng gamot na walang reseta na walang health insurance card, identification card (sertipiko ng paninirahan), reseta.

Ang pagbili ng mga gamot ay hindi ilegal kung ito ay personal na pag-import.

Mag-click dito para sa online na tindahan >>https://gaijin-seikatsu.com

Cách người Việt Nam mua thuốc tại Nhật Bản

Chào mừng bạn đến nhật bản! Tại sao bạn sống ở Nhật?

Du học?

Công việc?

Hôn nhân quốc tế?

Đơn xin tị nạn(NANMIN)?

Tình trạng thể chất của bạn như thế nào?

Bạn có thể nói tiếng Nhật hay tiếng Anh không?

Nếu bạn không thể nói tiếng Nhật hoặc tiếng Anh, bạn không thể đến bệnh viện.Bạn thậm chí không thể mua thuốc tại hiệu thuốc.

Bạn không thể mua thuốc theo toa như thuốc kháng sinh, thuốc trị tiểu đường, thuốc tăng huyết áp, dị ứng, thuốc tránh thai, vv tại các nhà thuốc Nhật Bản.Nó rất bất tiện.

Nhưng đừng lo lắng!Bạn có thể mua thuốc theo toa như nhập khẩu cá nhân tại cửa hàng internet(GAIJIN-SEIKATSU) .

Bạn có thể mua thuốc ngay cả khi bạn không thể nói tiếng Nhật.

Bạn có thể mua thuốc ngay cả khi bạn không thể viết tiếng Nhật.

Quý vị có thể mua thuốc theo toa mà không có thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước (chứng nhận cư trú), toa thuốc. Nhập khẩu cá nhân của thuốc không phải là bất hợp pháp chỉ để sử dụng cá nhân.

Nhấp ngay bây giờ >>https://gaijin-seikatsu.com

Health Insurance in Japan

The cost of treatment and medicine at hospitals in Japan are covered by health insurance

When you go to a hospital in Japan, you may worry about fees.

Yes,your worries are right!

Do you know Health Insurance in Japan?

Japanese Health Insurance system is not only for Japanese but also for  foreign resident in Japan.

If you don’t have Health Insurance,the medical cost will take very expensive!

If you join the Health Insurance that issued by  the Japanese government, you only need to pay 30% of medical fees(Some people and treatment are exception).

Therefore,you need to pay monthly premium.

Type of Japanese Health Insurance

Japanese Health Insurance has two types,

  • National Health Insurance
  • Health Insurance

National Health Insurance“is for a self-employed(ex.agriculture,forestry,fishers and fleelance), or any other unemployed. The application by yourself is required to have “National Health Insurance”.

Health Insurance” is for the employed at the company. In usual,the company you work prepare the application of “Health Insurance“.

How to apply the “National Health Insurance” in Japan

This time I’ll tell you how to apply the “National Health Insurance(KOKUMIN KENKO HOKEN)“.

1.If you stay in Japan over 3 months, you have to join the National Health Insurance.(But if you don’t join this system, you are not prohibited.)

2.First you must register in the municipality you live(JU-MIN TO-ROKU).  Next, you should apply for the National Health Insurance in 14 days after you register your residency in your town.The application fee is free.

3.After your application is received,you can get “National Health Insurance Card“. Please inquire to the municipality  about the details.

You need “National Health Insurance(KOKUMIN KENKO HOKEN)” in Japan?

On the other hand,some people live in Japan may think about that…

“I don’t want to pay monthly premium,it’s too expensive for me.”

“I’m perfectly healthy,so I don’t go to hospital frequently.I don’t need National Health Insurance(KOKUMIN KENKO HOKEN)

“It’s hard to speak English and Japanese with doctors. National Health Insurance in Japan has no meaning for me.”

“I have no time to go hospital because I’m working everyday.I have no time to use National Health Insurance in Japan.”

However,without doctor’s prescription, you can’t buy Prescription drugs and medicines in Japanese Pharmacy and drug store.

How can you do?

Then you can use personal import!

You can buy prescription drugs from the online shop(GAIJIN-SEIKATSU) by personal import!

How to buy medicine in Japanese pharmachy?

Japanese language high ability is required to get medicines in Japanese pharmacy or drugstore.

“I have a headache.”

“I have a cough.”

“ My child have a fever.”

You(foreign resident in JAPAN) may have  many problems about your health in daily life.

Then,let’s go to Japanese pharmacy(drugstore) to buy medicines!

Japanese drugstore
Japanese drugstores and pharmacy are full of Japanese(NIHONGO)! Can you understand?

“However,let me see…”

you may get worried about important point in shopping.

“I can’t understand Japanese.Is it OK? ”

or

“I can speak Japanese,but it’s too difficult to explain my symptoms correctly.”

As You know, Japanese pharmacy(drugstore) staffs are not good at English in many cases.They can advise you on dosage and treatment only in Japanese!

In Addition, the name of items and description of  medicine are also written in all Japanese!

Japanese OTC
Japanese OTC package and the description are written in only in Japanese(NIHONGO)! Can you read it?

“How can I do it !? I can’t buy medicine in Japanese pharmacy.”

Unfortunately, you need to use easy English and Japanese like the following phrases or you have to study Japanese language hard.

Do you have a headache medicine?(ZUTSUYAKU GA HOSHIIDESU)

Do you have a cough medicine?(SEKIDOME GA HOSHIIDESU)

Do you have a medicine for runny nose?(HANAMIZUDOME GA HOSHIDESU)

Do you have a fever medicine for kids?(KODOMOYO NO GENETSUZAI GA HOSHIDESU)

At last, you can buy medicines at the Japanese pharmacy(drugstore)!

However,is it the medicines you need? Is the effect of the medicines enough? Did you have a good communication with pharmacy staff?

In all honesty,Japanese pharmacy is inconvenience and unfriendly for foreign resident in JAPAN(except for foreign tourists).

If you need more effective medicines or detailed advices,you should go hospital.

 

The next time, I’ll try to tell you how to go to hospital in Japan.

 

You can buy prescription drugs from the online shop(GAIJIN-SEIKATSU) by personal import!